ANUNȚ DE RECRUTARE A ȘAPTE  POZIȚII DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Sectorului 3, în calitate de autoritate publică tutelară, a demarat procesul de recrutare a 7 (sapte) poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

            Condiții generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

 1. Cetățenie română, cetățenie a altor state membre  ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania,
 2. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit),
 3. Stare de sănătate corespunzătoare postului,
 4. Capacitate deplină de exercițiu,
 5. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 7 ani,
 6. Persoanele care, potrivit art. 6  din OUG nr.109/2011, nu pot fi fondatori, nu vor putea fi nici administrator,
 7. Să nu fi făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege,
 8. Să nu facă parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale,

Structura Consiliului de Administrație - Condiții specifice

 1. Un membru cu studii superioare juridice  de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani,
 2. Un membru cu studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani,
 3. Un membru cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești,
 4. Un membru cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul management,
 5. Un membru cu studii superioare  de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea marketing,
 6. Un membru cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
 7. Un membru cu studii medii și experiență de lucru în domeniul administrației publice și în activitatea de administrare a unor întreprinderi publice.

Criterii de evaluare a candidaţilor:

 1. Selecția dosarelor depuse – verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, dovedite prin conținutul dosarului depus de candidat;
 2. Susținerea unui interviu de către candidații rămași în lista scurtă în cadrul căruia se vor evalua competențele și trăsăturile necesare postului pentru care candidează.

Dosarele de participare se depun la registratura Primăriei Sectorului 3 cu sediul în Calea Dudești nr.191, Sector 3, București, termenul limită fiind 14.06.2017.

Detaliile referitoare la desfășurarea procedurii de selecție sunt disponibile pe site-ul Primariei Sectorului 3 www.primarie3.ro si site-ul  S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. www.aas3.ro.

Informații suplimentare puteți obține și la telefon 0213180331 / 0759990104.

 

 

lista documentelor necesare 

adresa publicare selectie


anunt recrutare BIBLIOGRAFIE
F1Formularinscriere
F2 declaratie proprie raspundere CAZIERJUDICIAR
F3 declaratie proprie raspundere CAZIERFISCAL
F4 declaratie INDEPENDENT
F5 declaratie CONFLICT DE INTERESE
F6 declaratie ART6 din OUG
F7 declaratie membru cel mult 3 consiii
F8 Declaratie destituire
OPISDOCUMENTE
Plan de selectie